Excel – VBA code – Cell change

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim KeyCells As Range

‘ The variable KeyCells contains the cells that will
‘ cause an alert when they are changed.
Set KeyCells = Range(“h5:h50”)

If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) _
Is Nothing Then

‘ Display a message when one of the designated cells has been
‘ changed.
‘ Place your code here.
‘ MsgBox (“Cell ” & Target.Address & ” has changed.”)
‘ MsgBox (“Cell ” & Target.Column & ” has changed.”)
‘ Target.Address
Cells(Target.Row, Target.Column – 1).Value = Date

End If
End Sub

Microsoft Office – Excel – *.xla

Depending on version of Windows and Office:

windows xp:

c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Library\

C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Dane aplikacji\Microsoft\Dodatki\

windows 7 :

c:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\Library\

C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\Dodatki\

C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns

c:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\Library\

Wi-Fi passwords from command line / Hasła WiFi z linii poleceń

Oto sposób, żeby dowiedzieć się jakie hasło ma sieć bezprzewodowa, do której już się kiedyś łączyliśmy.

Uruchamiamy linię poleceń jako administrator. Potem:

netsh wlan show profile

Dostajemy listę sieci bezprzewodowych z którymi już się kiedyś łączyliśmy. Następnie:

netsh wlan show profile <Wi-Fi name> key=clear

I już wiemy jakie jest hasło do tej sieci bezprzewodowej.

Można też tak (Windows 7 Pro): Control Panel – Network and Internet – Manage Wireless Networks, PPM na sieci bezprzewodowej, “Properties”, zakładka “Security”, i następnie “Show characters”. I też dostajemy co chcemy.

Wersja angielska: http://fossbytes.com/find-wifi-password-connected-networks-cmd-windows/

MIłego dnia.

 

 

Aktualizacja do Windows 10 – regulacja jasności ekranu

U znajomych w laptopie po aktualizacji do Windows 10 przestała działać regulacja jasności ekranu. Przy naciskaniu klawiszy do rozjaśniania/ ściemniania pokazywał się obrazek z ustawieniem jasności ekranu, ale ekran nie zmieniał się.

Pomogło:

Uruchom Edytor rejestru (regedit.exe)
Znajdź HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000
Następnie zmodyfikuj:
MD_EnableBrightnesslf2
KMD_EnableBrightnessInterface2
ustawiając dane wartości na 0.
Uruchom komputer ponownie.

Wziąłem stąd: http://answers.microsoft.com/pl-pl/windows/forum/windows_10-other_settings/brak-regulacji-jasno%C5%9Bci-po-aktualizacji-do/abd2f0e1-306e-46fb-9a25-fa553393776c

 

Excel, VBA, Table

TU: http://www.thespreadsheetguru.com/blog/2014/6/20/the-vba-guide-to-listobject-excel-tables

A oprócz tego taki kod w VBA, żeby okreslić nazwę tabeli w której mamy zaznaczoną komórkę:

Sub DetermineActiveTable()
Dim SelectedCell As Range
Dim TableName As String
Dim ActiveTable As ListObject
Set SelectedCell = ActiveCell
‘Determine if ActiveCell is inside a Table
On Error GoTo NoTableSelected
TableName = SelectedCell.ListObject.Name
Set ActiveTable = ActiveSheet.ListObjects(TableName)
On Error GoTo 0
‘Do something with your table variable (ie Add a row to the bottom of the ActiveTable)
ActiveTable.ListRows.Add AlwaysInsert:=True
Exit Sub
‘Error Handling
NoTableSelected:
MsgBox “There is no Table currently selected!”, vbCritical
End Sub